Es fabriquen tots els tipus de formigó segons la instrucció de formigó Estructural EHE vigent i disposem de camions propis per al subministrament i bombament de formigó. Estem adherids a la "Asociación Española de Fabricantes de Hormigón Preparado" (ANEFHOP).
 

Formigons en Masa i Armats

Formigons autonivellants

Grava-ciment

Formigons amb fibres / colorants

Morter sec en cuba formigonera

Formigons per a gunitar