Pemacsa realitza qualsevol tipus de servei relacionat amb el moviment de     terres: com rebaixos, terraplenats i reomplerts, rases, voladures, arranjaments     de camins.
Disposem de maquinaria especialitzada per a l'execució d'excavacions, preparació de subbases, cimentacions especials.
Disposem de tècnics i operaris amb contrastada experiència en el món de la construcció